Katalon Studio API Testing #2 – Installing Katalon Studio on Windows

In this Katalon Studio API testing tutorial we will learn how to install Katalon Studio on your windows OS before you can start your API testing using Katalon Studio.